Skip to main content
  • Slider 3

  • Slider 2

  • Slider 1

Nid da lle gellir gwell

Croeso | Welcome

Rwy’n hynod falch o’ch croesawu i Ysgol Gymraeg Trebannws, mae’r ysgol yn anelu at ddarparu amrediad eang o brofiadau addysgiadol cyfoethog mewn amgylchedd diogel a chartrefol bydd yn paratoi eich plant ar gyfer y dyfodol. Golyga hyn ein bod yn rhoi ysyriaeth flaenllaw i ddatblygiad cymdeithasol, moesol, diwylliannol, ysbrydol a chorfforol pob plentyn. Ein prif ystyriaeth yw sicrhau fod pob plentyn yn cwrdd a’u llawn botensial.

Ein Datganiad o Genhadaeth yw:

“Addysgu plant i garu dysgu ar gyfer dyfodol disglair.”

 

I am incredibly proud to welcome you to Ysgol Gymraeg , we aim to provide a wide range of rich educational experiences in a safe and homely environment which will fully prepare your children for their future. This entails giving prominent consideration to the social, moral, cultural, spiritual and physical development of each child. Our over-riding consideration is to ensure that every child reaches his or her potential.

Our Mission Statement is:

“Teaching children to love learning for a bright future.

 

Yn ddiffuant / Yours sincerely,

                                                                   Rhian Evans
Pennaeth